Skip to content (Press Enter)

Soft Skill ในที่ทำงานคืออะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับ Soft Skill ว่าคืออะไร และเหตุผลที่ทักษะเหล่านี้ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

true

Soft Skill คืออะไร

การจ้างงานผู้สมัครที่มีประสบการณ์มากที่สุดอาจเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลและเข้าท่ามากที่สุด แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายซึ่งนอกเหนือไปจากคุณวุฒิและประสบการณ์ ที่ทำให้ได้สมาชิกในทีมที่ดี การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Soft Skill กับ Hard Skill และเหตุผลที่ Soft Skill มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่ธุรกิจยังคงพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว และแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับ “อาชีพ” เปลี่ยนแปลงและต่างไปจากเดิม การมีทักษะที่ถ่ายทอดได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกกลุ่มธุรกิจ จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ในขณะที่นานมาแล้วมีการพิจารณาว่า Hard Skill เป็น “ทักษะด้านวิชาชีพ” และมองว่า Soft Skill เป็นเพียงข้อมูลเสริมในประวัติส่วนตัว แต่ การศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักจะให้ความสำคัญกับ Soft Skill มากกว่า เมื่อต้องเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม

Hard Skill คือความเชี่ยวชาญที่วัดได้และจับต้องได้ซึ่งสำคัญสำหรับทุกตำแหน่ง แต่ไม่ใช่ตัวกำหนดขั้นสุดท้ายว่าผู้สมัครจะเป็นพนักงานที่ดี Hard Skill หมายถึง ความสามารถด้านเทคนิค เช่น เลข ความเข้าใจในการอ่าน ความคล่องแคล่วด้านภาษา และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ในทางกลับกัน Soft Skill เป็นคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและลักษณะที่วัดปริมาณได้น้อยกว่า แต่มีความสำคัญเท่าๆ กันหรือมากกว่า ในที่ทำงานและนอกเหนือจากที่ทำงาน โดยเป็นทักษะที่ฝังรากลึกอยู่ในความประพฤติ ทัศนคติ และค่านิยม

ในขณะที่ Hard Skill มีผลกระทบต่องานที่คุณทำมากกว่า Soft Skill จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างความรู้สึกถึงวัฒนธรรมและชุมชนในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม Soft Skill มีผลกระทบเชิงบวกต่องานที่คุณทำอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการทำงานร่วมกัน

Soft Skill ที่สำคัญที่สุดคืออะไร

Soft Skill เป็นมากกว่าทักษะของผู้คนและทัศนคติเชิงบวก Soft Skill สำคัญที่แสดงไว้ด้านล่างอาจผสมผสานเข้าด้วยกัน มีหลักการและการใช้งานหลายอย่างร่วมกัน ไม่มี Soft Skill ใดที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว และยังมีรายการเพิ่มเติมมากกว่านี้ แต่รายการต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีค่าที่สุดที่ต้องมีในที่ทำงานที่สมัยใหม่

รายการ Soft Skill

1. ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ รวมเอาลักษณะสำคัญหลายอย่างของ Soft Skill ไว้ ตั้งแต่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไปจนถึงทักษะทางสังคม การตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผู้อื่น

ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีความสามารถในการตีความ เข้าใจ และจัดการอารมณ์ของตนเองและคนที่ทำงานด้วย สามารถรับมือและจัดการกับแรงกดดันในขณะที่ช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจ และยังเข้าใจว่าความประพฤติของตนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างไร ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งนี้เป็น Soft Skill ที่สร้างเสริมความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ความฉลาดทางอารมณ์ส่วนใหญ่ยังรวมถึงทักษะการฟังที่ยอดเยี่ยมด้วย การฟังอย่างกระตือรือร้นช่วยสร้างการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่ทำงาน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ ความเข้าใจ และรู้สึกมีคุณค่าอีกด้วย

2. การสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงาน ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตร แต่เพื่อให้มั่นใจว่างานที่คุณทำตรงประเด็นและชัดเจน

ทีมที่รู้วิธีการสื่อสารที่ดีจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นระบบมากกว่า รวมถึงมีความคิดและมุมมองที่สอดคล้องซึ่งกันและกันมากกว่า การมีทักษะในการสื่อสารไม่เพียงแต่หมายถึงการมีวาทศิลป์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการสื่อสารที่นอกเหนือจากทางวาจา ความสามารถในการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและถ่ายทอดสารสำคัญอย่างชัดเจนและกระชับ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือวิธีอื่นๆ จะช่วยลดข้อผิดพลาดและการขาดประสิทธิภาพได้

หากปราศจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีได้ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานจากระยะไกลในแบบดิจิทัลมีความแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ Soft Skill ที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ในขณะที่แต่ละคนทำงานจากระยะไกล เครื่องมืออย่างเช่น Dropbox ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร แต่กุญแจสำคัญคือ การทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ใช้เครื่องมือมี Soft Skill เพื่อให้มีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานแบบเสมือน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในการสื่อสารความคิดของคุณออกมา การใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออย่าง Dropbox Capture ทำให้สื่อสารออกมาได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และทำให้คำพูดของคุณทรงพลังได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส

3. การทำงานเป็นทีมและการให้เกียรติกัน

การเป็นผู้เล่นที่ดีในทีม หมายถึงการทำได้มากกว่าและเกินกว่าบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันของทีม ซึ่งหมายถึงการละทิ้งความเห็นแก่ตัวและการดูแลคนที่คุณร่วมงานด้วยอย่างแท้จริง โดยการทำตามขั้นตอนใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมทำงานได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกัน รวมถึงให้ความสำคัญกับประโยชน์สูงสุดของทีมเหนือกว่าของตัวคุณเอง ผู้เล่นในทีมจะเปิดกว้างและซื่อสัตย์ต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือได้และความภักดีต่อกันในทุกๆ ด้าน

การให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงการเคารพมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การเคารพความรับผิดชอบของแต่ละคน และการเคารพงานที่คุณทำ ที่ทำงานที่ปราศจากการให้เกียรติกันไม่อาจสร้างงานที่เป็นที่ยอมรับได้

4. ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและความท้าทายใหม่เป็นคุณสมบัติที่มีค่ามาก ไม่ว่าจะเป็นงาน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจใด เราควรคาดหวังสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ระบบและโครงสร้างใหม่ หรือเพียงแค่โครงการใหม่ ความสามารถรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีม

ความคิดสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญเช่นกันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการพัฒนาตลอดเวลา การมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ รวมถึงการวางกลยุทธ์โดยมีแนวคิดที่ทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือและมีค่าของทุกทีม ปัญหาบางอย่างต้องการวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ และความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและความก้าวหน้า ทีมนักคิดสร้างสรรค์ คือทีมที่มีความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการเติบโตและการพัฒนา

5. การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะการแก้ปัญหาคือสิ่งที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการแยกแยะปัญหาและดำเนินการทันทีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การรู้ว่าทีมของคุณพร้อมและสามารถวางกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลและมีเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด จะช่วยเพิ่มและสร้างความมั่นใจในที่ทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้คุณรับมือกับอุปสรรคที่ท้าทายโดยไม่มีความเครียดหรือรู้สึกเป็นภาระ

ความสามารถในการมองลึกลงไปที่ปัญหา วิเคราะห์ และประเมินความแตกต่างด้วยวิธีการที่เป็นระบบและมีเหตุผล จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพบวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การแยกแยะปัญหาในทุกมิติอย่างครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ

6. ความเป็นผู้นำ

ทักษะความเป็นผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใดหรือตำแหน่งที่อยู่ในลำดับขั้นใดของบริษัท คุณต้องการให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจ แรงขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับเป้าหมาย และคุณต้องการช่วยให้เกิดการเติบโตและการพัฒนา การทำให้แต่ละคนในทีมของคุณมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณสามารถไว้ใจมอบหมายให้ใครก็ได้ในทีมเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการ

เมื่อคุณพาสมาชิกเข้ามาในทีม คุณต้องการเห็นทุกคนในแผนธุรกิจระยะยาวของคุณ คุณต้องการทีมที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเติบโต รวมถึงมีพื้นที่และเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว

ผู้นำที่ดีไม่เพียงแค่ออกคำสั่ง แต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนทีมของตน อีกทั้งยังห่วงใยผู้ที่ทำงานร่วมกันและทำงานให้ตนด้วย ความเป็นผู้นำไม่ได้สงวนไว้สำหรับคนที่เป็นเจ้านาย ผู้จัดการ และหัวหน้างานเท่านั้น ผู้ที่มีทักษะความเป็นผู้นำจะมีความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบและใช้อำนาจหน้าที่ของตน แม้ว่าจะเป็นโครงการหรืองานขนาดเล็กที่สุดก็ตาม

7. การบริหารจัดการเวลาและการจัดระเบียบ

การรู้ว่าคุณสามารถไว้วางใจให้ทีมของคุณทำงานจนแล้วเสร็จได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพของงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การบริหารจัดการเวลาเป็นมากกว่าการมาถึงตรงเวลาและการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องของการทราบถึงวิธีการจัดลำดับความสำคัญ วิธีการกำหนดเวลา และวิธีการใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด การบริหารจัดการเวลาไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อคุณภาพงานที่คุณทำด้วย

ความยุ่งเหยิงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน ในแบบดิจิทัล หรือแม้แต่ในใจของคุณ การจัดระเบียบ หมายถึง การทราบถึงวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่พื้นที่การทำงานของคุณ แต่ยังรวมถึงเวลาและปริมาณงานของคุณด้วย คนที่มีระเบียบอย่างแท้จริงจะมีความสามารถในการสร้างและยึดมั่นในระบบและโครงสร้างที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และจะไม่ยอมให้ตัวเองหรือกระบวนการทำงานของตนยุ่งเหยิง

8. แรงจูงใจและจรรยาบรรณในการทำงาน

คุณต้องการรู้ว่าคุณจะได้ผลงานที่ดีที่สุดจากตัวเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ และวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือการทำความเข้าใจ สนับสนุน และใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจของคนที่คุณทำงานด้วย

ยกตัวอย่างเช่น คนเขียนโค้ดที่มีทักษะสูงอาจดูมีคุณค่า แต่ศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาจะไม่สะท้อนให้เห็นในงานที่ทำ เว้นแต่ว่าจะได้รับการกระตุ้นให้พยายามเต็มที่เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด

แรงจูงใจสามารถและควรได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จทั้งส่วนตัวและด้านการงาน คุณต้องรู้ว่าทีมของคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำอย่างแท้จริง หากทีมของคุณไม่หลงใหลในงานและไม่ได้ทุ่มเทให้กับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของทีมและองค์กร ทุกคนจะไม่พยายามเต็มที่เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด

จรรยาบรรณในการทำงานมีลักษณะคล้ายกับแรงจูงใจเป็นอย่างมาก คนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีจะมีความสุขกับสิ่งที่ตนทำ โดยจะเข้าใจและยอมรับในความรับผิดชอบของตน เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มุ่งมั่น และมีความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ จรรยาบรรณในการทำงานและแรงจูงใจที่แข็งแกร่งหมายถึงการเข้าใจว่าการทำงานหนักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีและการทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่กับงานในทุกด้าน

การใช้ Soft Skill ออนไลน์

Soft Skill อาจดูเหมือนเป็นคุณสมบัติที่แสดงออกขณะพบปะกันเท่านั้น แต่ยังมีวิธีอีกมากมายที่จะรู้จักและใช้ Soft Skill ขณะทำงานและในการทำงานร่วมกันจากระยะไกลและแบบออนไลน์ด้วย เนื่องจากการทำงานจากระยะไกลกลายเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในธุรกิจทั่วโลก ความจำเป็นในการมี Soft Skill เพื่อให้การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เป็นธรรมชาติและได้ประสิทธิผลจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

Dropbox ทำให้การทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายโดยช่วยให้คุณสามารถนำ Soft Skill ของคุณมาใช้และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดระบบไฟล์ที่ได้ประสิทธิผล การใช้เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงาน หรือการส่งเสริมให้การสื่อสารมีความลื่นไหลภายในทีมของคุณ

Soft Skill ได้ผลสำหรับคนขยัน

ต่อไปนี้เป็นเพียงทักษะสำคัญบางอย่างที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพการงาน

ไม่สำคัญว่าแต่ละคนจะทำงานชิ้นหนึ่งได้ดีเพียงใด ถ้าคนเหล่านั้นไม่มี Soft Skill คนๆ นั้นก็จะไม่ถือเป็นสมาชิกที่มีค่าพอในทีม Soft Skill มีความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท ตระหนักถึงความตั้งใจในการทำงาน สื่อสารและรับแนวคิด สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย รวมถึงเพื่อให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้

นั่นไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านเทคนิคไม่มีความสำคัญ แต่การขาด Soft Skill ที่ยอดเยี่ยมด้วยจะทำให้ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถด้านเทคนิคออกมา

ในฐานะผู้ว่าจ้าง เมื่อคุณเขียนรายละเอียดลักษณะงานหรือกำหนดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งาน คุณต้องแน่ใจว่าได้คำนึงถึงทักษะเหล่านี้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทักษะเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น คุณจึงต้องแน่ใจว่าเมื่อคุณอ่านจดหมายสมัครงาน ประเมินประวัติการทำงาน หรือดำเนินการสัมภาษณ์งาน คุณกำลังมองหาสิ่งที่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติและความชำนาญเฉพาะงาน รวมถึงตรวจสอบทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ และค่านิยมของผู้สมัครด้วย

การจ้างงานโดยคำนึงถึง Soft Skill หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ได้ประสิทธิผล และมีความกระตือรือร้น ซึ่งทุกคนรู้สึกว่ามีคุณค่าและได้รับความไว้วางใจ

ค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกัน

เริ่มต้นใช้งาน Dropbox Business