Skip to content (Press Enter)

Vad är SMART-mål?

Hjälp dina anställda att planera och uppnå sina mål med SMART, ett ramverk för att sätta specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna mål.

Ett Paper-dokument som visar en tabell som delar upp ett SMART-mål i de fem SMART-elementen, med en beskrivning för varje.

Vad är SMART-mål?

SMART är ett målsättningskriterium som hjälper dig att öka teamets chanser att nå sina mål. Att hjälpa dina teammedlemmar att sätta upp och nå mål är ett av de bästa sätten att hålla motivationen hög, ge kontinuerlig feedback och koppla individuella arbetsuppgifter till bredare företagsmål. Ta reda på allt du behöver veta om SMART-mål med vår omfattande guide, som börjar med vår definition av SMART-målen.

Definition av SMART-målen

Vad är SMART-mål egentligen? SMART är en förkortning som används för att optimera arbetet med att sätta upp mål på ditt företag, särskilt när det gäller projektledning, marknadsföringskampanjer, prestationshantering och personlig utveckling. Så vad står förkortningen för? Det är först och främst värt att påpeka att olika källor använder bokstäverna för att hänvisa till olika saker, så du kan räkna med att det finns olika versioner av SMART. De associerade SMART-kriterierna definieras emellertid generellt som:

 • Specifika: Allmänna mål duger inte. Istället måste du vara specifik och otvetydig kring det du vill uppnå. Kom ihåg att fråga vem, vad, när, vilka och varför. Vem behöver vara delaktig? Vad försöker du åstadkomma? När behöver du åstadkomma det? Vilka hinder eller krav måste du hantera? Varför sätter du upp detta mål? Var så detaljerad som möjligt i dina svar.
 • Mätbara: Du måste ha specifika kriterier som du kan använda för att mäta dina framsteg mot målet. När du gör ett mätbart mål ska du fundera på vilka mätvärden du ska använda och skapa milstolpar för när du vill ha uppnått specifika mål.
 • Accepterade: Är målet rimligt? Undersök om målet verkligen kan uppnås genom att väga tiden, ansträngningen och kostnaderna mot fördelarna, liksom andra prioriteringar som kan finnas i verksamheten. Du bör också fundera på vad som krävs för att uppnå detta mål och om du har de nödvändiga verktygen eller färdigheterna till ditt förfogande. Om inte, hur svårt skulle det vara att skaffa dessa? Det är inte nödvändigtvis något fel med att sätta upp djärva mål, men om det inte finns något realistiskt hopp om att nå dem kan det vara en bra idé att omvärdera dem.
 • Relevanta: Det är också viktigt att tänka på målets relevans i den bredare organisationen. Om du till exempel har fått i uppgift att utbilda dig själv i en ny redovisningsprogramvara är det värt att överväga relevansen av denna programvara för ditt jobb och för företaget i stort. Om du lanserar en ny produktlinje kan du på liknande vis överväga hur detta stämmer överens med företagets strategiska mål.
 • Tidsbundna: Timing är allt. Du måste ange ett måldatum och ställa specifika frågor om vad som kan uppnås inom denna tidsram. Se till att deadlines är realistiska men ändå flexibla. En brådskande känsla kan vara värdefull, men det är förmodligen inte till nytta för teammedlemmar eller företaget i stort att göra målsättningen till en tävling mot klockan.

När du läser om SMART-mål kan du också stöta på termen SMARTER-mål. SMARTER-systemet är en förlängning av SMART, bara med två tillagda bokstäver: ”Evaluate” (utvärdera) och ”Readjust” (justera). Enkelt uttryckt kan du lägga till dessa två bokstäver för att analysera och förbättra SMART-metoden, så att du kan dra full nytta av processen. Utvärdera dina mål kontinuerligt, och om du upptäcker att du stöter på problem regelbundet, justera dem.

Vilka är fördelarna med SMART-mål?

SMART-mål säkerställer att tydlighet och fokus förblir en viktig del av målsättningsprocessen. Vaga mål utan en tydlig färdplan har trots allt en tendens att ignoreras, medan specifika mål har större chans att tas på allvar.

SMART ger det ramverk som behövs för att undersöka betydelsen av dina mål och hjälpa dig att avgöra hur du ska nå dem. Det är också viktigt att komma ihåg att SMART-målprocessen är enkel att förstå och inte kräver dyra verktyg att implementera. Detta innebär att praktiskt taget vilken organisation som helst kan dra nytta av den, från globala storkoncerner och drivna uppstartsföretag till lokala familjeföretag.

SMART-metoden säkerställer att dina mål är konfigurerade för framgång. Så om du vill implementera ett nytt sätt att sätta upp mål i hela din organisation kan SMART vara en effektiv och kostnadseffektiv lösning. ”Mätbart” är en nyckelelement i processen, vilket betyder att den är lätt att övervaka. Därför kan SMART-mål hjälpa dig att också identifiera när ni inte når fram till målet. Följaktligen kan ni reagera snabbare och göra nödvändiga ändringar när ett mål riskerar att bli ouppnåeligt.

Vilket är det bästa sättet att använda SMART-mål?

I en affärsmiljö används SMART-mål ofta för att förbättra prestationsstyrningen. När du utför medarbetarutvärderingar kan SMART-processer hjälpa till att formulera och nå mål. Låt oss titta på några exempel på SMART-mål för att få lite mer sammanhang.

SMART-målsexempel 1: Öka webbtrafiken med 20 % till slutet av året

Att ge en teammedlem i uppgift att öka webbtrafiken kan ha en avgörande inverkan på ditt företags slutresultat, vilket hjälper dig att få kontakt med fler kunder och få in fler leads högst upp i tratten.

 • Specifikt – öka webbtrafiken med minst 20% till slutet av året.
 • Mätbart – Med hjälp av vanlig webbtrafikstatistik som Google Analytics kan framsteg mätas fortlöpande.
 • Accepterat – På grund av de verktyg och digitala marknadsföringstekniker teamet redan känner till är detta ett accepterat mål om det prioriteras framför andra affärsmål.
 • Relevant – Ökad trafik kan bidra till att öka intäkterna och hjälpa företaget att utöka sin räckvidd.
 • Tidsbundet – En deadline i slutet av året har fastställts för detta mål, med månatliga milstolpar som säkerställer att framsteg görs.
SMART-målexempel 2: Betala av 20 000 USD i skulder inom 24 månader

Att sätta upp ekonomiska mål kan vara ett bra sätt att få grepp om ekonomin. Om du vill föra in SMART-målprocesser i ekonomistyrningen kan avbetalning av skulder till företag vara en bra början.

 • Specifikt – Betala av 20 000 USD i skulder.
 • Mätbart – Övervaka framstegen med hjälp av redovisningsverktyg, specificera eller spåra utvecklingen varje månad eller vecka.
 • Accepterat – Genom att optimera kundfordringar och se till att leverantörer betalar i tid och i sin helhet är 20 000 dollar ett realistiskt mål.
 • Relevant – Att betala av företagets skulder kan säkerställa att ditt företag har bästa möjliga finansiella ställning, vilket ger dig de resurser som behövs för att stimulera tillväxt och köpa nya tillgångar.
 • Tidsbundet – Med en tidsram på 24 månader kan milstolpar ställas upp var tredje månad för att se till att du är på rätt väg mot leverans.
SMART-målexempel 3: Förbättra kunskaperna om ett bokföringsprogram inom sex månader

Ett annat praktiskt SMART-mål kan vara att förbättra en teammedlems kunskaper i en specifik programvara, till exempel Salesforce, som hjälper till att förbättra personens arbetsresultat.

 • Specifikt – Bli skickligare på Salesforce och visa upp en verklig förbättring vid nästa utvecklingssamtal.
 • Mätbart – Vid nästa granskning ska personen kunna visa upp kunskaper om viktiga funktioner i Salesforce. De bör också erhålla en certifiering som visar utvecklingen.
 • Accepterat – Genom att avsätta en viss tid varje vecka och ha kontakt med kollegor är förbättrad Salesforce-kompetens ett realistiskt mål.
 • Relevant – Att arbeta med Salesforce är redan en betydande del av personens jobb. Genom att förbättra sin kompetens kan personen ge sina kollegor stöd på ett mer effektivt sätt och säkerställa en lång och lyckad karriär på företaget.
 • Tidsbundet – Vid måldatumet efter sex månader siktar personen på att vara så skicklig på Salesforce att dessa sysslor tar en betydligt mindre andel av hens tid.

Vilka är de bästa verktygen för SMART-målprocesser?

Det finns många verktyg och strategier som du kan använda för att ställa upp, spåra och nå SMART-mål. Till att börja med kan du använda Dropbox för att skapa effektiva tidslinjemallar som bidrar till att spåra och hantera teamets framsteg. Skapa att göra-listor, dela idéer med dina kollegor och se till att du når beräknade deadlines för dina SMART-mål.

Dropbox erbjuder också en projektplaneringsmall som kan göra det lättare att se till att alla är på banan. Detta är ett enkelt sätt att hantera hela SMART-målprocessen. Plattformen gör det lättare att hålla varje medlem i teamet på banan, från att definiera mål och skapa tidslinjer till att lägga till åtgärdsobjekt och samla feedback.

SMART representerar ett effektivt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att sätta upp mål i en företagsmiljö. Vare sig du har ett mycket specifikt affärsmål – till exempel att öka marknadsandelen med 5 % till slutet av året – eller bara vill ha ett mer pålitligt sätt att hantera utvecklingssamtal kan SMART-mål vara den perfekta lösningen.

Spåra och nå dina SMART-mål

Testa Dropbox Paper utan extra kostnad