Skip to content (Press Enter)

E-signaturlagar runtom i världen

Lär dig varför e-signaturlagar är viktiga, vilka olika typer du kan stöta på och hur 14 olika länder runt om i världen hanterar dem.

En illustration av en person som signerar ett dokument elektroniskt på en surfplatta

Alla som någonsin har signerat något elektroniskt känner till bekvämligheten, säkerheten och effektiviteten i e-signaturer.

Som ett kärnelement i den digitala omvandlingen håller elektroniska signaturer snabbt på att bli en nyckelkomponent i nästan varje affärstransaktion. E-signaturer ger företag i alla former och storlekar och på alla platser potential att utöka sin räckvidd och bygga relationer med organisationer runt om i världen.

Men ju mer du arbetar med internationella kunder och partners, desto mer kanske du undrar över hur e-signaturlagarna varierar mellan olika länder.

I den här artikeln förklaras e-signaturlagarnas betydelse, vilka olika typer av e-signaturlagar du kan stöta på och vikten av att se till att dina e-signaturer är säkra och giltiga.

Varför är e-signaturlagar viktiga?

Du vill skydda dig själv och din organisation genom att se till att alla dokument som du eller dina kunder signerar elektroniskt är juridiskt bindande. Det är något som är lättare att säkerställa när du arbetar med lokala organisationer, men hur är det med kontrakt som går över nationsgränserna?

Generellt sett finns e-signaturlagar för att hålla dig och dina affärspartners säkra. Genom att förstå e-signaturlagarna och deras giltighet för kontrakt mellan olika länder kan du bedriva en lagenlig verksamhet på internationell nivå.

Bestämmelser för elektroniska signaturer i USA och EU har till exempel upprättats för att säkerställa att avtal som signeras elektroniskt ska ha samma giltighet som ett avtal som undertecknas för hand.

Men alla länder behandlar inte e-signaturer på samma sätt. Innan vi fördjupar oss olika länders e-signaturlagar vill vi klargöra vilka olika typer av lagar om elektroniska signaturer som finns.

Tre typer av e-signaturlagar runtom i världen

När du börjar jämföra e-signaturlagar från länder runt om i världen kommer du att upptäcka att de i allmänhet tillhör någon av tre olika kategorier: minimalistiska, tvåstegs och normativa.

1. Minimalistiska eller tillåtande lagar om elektroniska signaturer

Dessa lagar gör att e-signaturer är giltiga i praktiskt taget alla situationer, med mycket få undantag. Minimalistiska lagar ger högsta möjliga säkerhetsnivå för de inblandade och kan tillämpas mer allmänt än andra typer av e-signaturlagar.

Dessa lagar tenderar att vara teknikneutrala, vilket innebär att det inte spelar någon roll hur ett avtal undertecknas elektroniskt – en e-signatur har samma juridiska vikt som en handskriven signatur.

USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland är några exempel på länder med minimalistiska lagar om elektroniska signaturer.

2. Normativa lagar om elektroniska signaturer

Normativa lagar är den strängaste typen av e-signaturlagar – och de som är svårast att uppfylla om du inte använder rätt teknik. Det beror på att de inkluderar specifika regler för hur avtal kan upprättas och signeras online.

Dessa lagar har tekniska krav på hur dokument kan signeras. Normativa lagar dikterar vilka processer och vilken teknik du behöver använda för att få fram en juridiskt bindande signatur.

Dessa normativa lagar om elektroniska signaturer är sällsynta och används endast i en handfull länder, däribland Brasilien, Indien, Israel och Malaysia.

3. Tvåstegslagar om elektroniska signaturer

Tvåstegslagar är en kombination av minimalistiska och normativa lagar och kan vara lite svåra att få grepp om.

Tvåstegs e-signaturlagar tillåter liksom minimalistiska lagar alla former av elektroniska signaturer för privata avtal (så länge båda parter är överens). Men i likhet med normativa lagar reglerar dessa lagar också vilka processer och vilken teknik som måste användas för specifika typer av kontrakt.

Tvåstegslagar om e-signaturer används i många europeiska länder samt Kina och Sydkorea.

Lagar om elektroniska signaturer i 14 olika länder

Alla dokument som är tillräckligt viktiga för att kräva en signatur är också tillräckligt viktiga för att skyddas med hjälp av juridiska standarder – särskilt om en eller flera av de inblandade parterna kommer från ett annat land.

USA

Tillämpliga lagar

Översikt

I USA finns e-signaturlagar på både federal och delstatlig nivå. Enligt den federala ESIGN Act från år 2000 får e-signaturer i allmänhet samma juridiska vikt som signaturer skrivna för hand.

Uniform Electronic Transactions Act (UETA) från 1999 innehåller mer detaljerade regler för e-signaturer på delstatlig nivå. UETA har antagits i 47 delstater samt District of Columbia, Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna.

Vissa rättsliga meddelanden, såsom testamenten och överlåtelser av egendom, kan undantas från ESIGN Act och UETA.

Vad du behöver veta

Enligt både ESIGN Act och UETA ges elektroniska signaturer i de flesta fall samma bevisvärde som handskrivna signaturer i USA.

Argentina

Tillämpliga lagar

  • Lagen om digitala signaturer från 2001

Översikt

Sedan lagen om digitala signaturer antogs 2001 anses elektroniska signaturer vara giltiga i Argentina. Varhelst en giltig signatur krävs kan en e-signatur uppfylla det kravet så länge båda parter är överens om detta.

Vad du behöver veta

Argentina har valt att gå den enkla vägen genom att använda en enda lag som säger att e-signaturer är juridiskt bindande under de flesta omständigheter förutsatt att båda parter är med på det.

Australien

Tillämpliga lagar

  • Electronic Transactions Act 1999

Översikt

Lagar om elektroniska signaturer i Australien regleras av Electronic Transactions Act från 1999. I likhet med amerikansk lag är australiensiska e-signaturlagar av minimalistisk typ och accepterar användningen av e-signaturer för så gott som alla typer av transaktioner. År 2011 gjordes ändringar i Electronic Transactions Act för att ge större skydd för australiensiska företag och konsumenter.

Vad du behöver veta

Enligt Electronic Transactions Act ska alla typer av e-signaturer godtas i domstol. Australisk lag accepterar dock inte e-signaturer i rättsfall rörande medborgarskap och migration. Dessutom kan delstatliga lagar påverka e-signaturers giltighet i familjerättsliga och fastighetsrelaterade frågor.

Kanada

Tillämpliga lagar

Översikt

I Kanada finns e-signaturlagar på både federal nivå och provinsnivå.

I provinser har e-signaturer erkänts sedan Uniform Electronic Commerce Act (UECA) trädde i kraft 1999. Nio kanadensiska provinser har antagit denna lag.

År 2004 accepterades e-signaturer även på federal nivå, enligt Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Lagen tillåter användning av e-signaturer för nästan alla typer av kontrakt och anser att de har samma nivå av giltighet som signaturer skrivna med bläckpenna.

Vad du behöver veta

I Kanada ges elektroniska signaturer samma äkthet och juridiska status som handskrivna signaturer. Vissa familjerättsliga (testamenten, truster, skilsmässa) och fastighetsrelaterade transaktioner omfattas inte av PIPEDA.

‍Kina

Tillämpliga lagar

  • Folkrepubliken Kinas lag om elektroniska signaturer

Översikt

Enligt Kinas lag om elektroniska signaturer accepteras e-signaturer i Kina och är rättsligt bindande. Det kinesiska domstolssystemet bygger dock fortfarande i stor utsträckning på pappersdokument. För att ett avtal ska hålla i domstol måste parterna presentera elektroniska dokument som bevisar att det finns ett undertecknat avtal.

Vad du behöver veta

Enligt kinesisk lag är elektroniska signaturer giltiga. E-signaturer ges dock inte alltid lika stor juridisk vikt som handskrivna signaturer, särskilt i förvaltningsrelaterade frågor.

Europeiska unionen

Tillämpliga lagar

Översikt

För EU:s 27 medlemsländer faller lagar om e-signaturer under förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDA-förordningen). Sedan eIDA-förordningen antogs 2016 kan europeiska länder använda e-signaturer i gränsöverskridande avtal utan att spendera tid och resurser på validering.

eIDA-förordningen gäller i hela EU, till exempel i länder som Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige.

Vad du behöver veta

Antagandet av eIDA-förordningens standardiserade e-signaturregler över hela Europa sparar tid och pengar genom att eliminera behovet av en resurskrävande valideringsprocess.

Hongkong

Tillämpliga lagar

Översikt

Electronic Transactions Ordinance (ETO), som antogs 2000 och uppdaterades 2004, ger e-signaturer samma rättsliga värde som handskrivna signaturer. I vissa fall kan parterna behöva tillhandahålla bevis som stöder förekomsten av och giltigheten hos digitala avtal. Dessutom kan transaktioner som involverar Hongkongs regering kräva en avancerad elektronisk signatur som är attesterad av en registrerad certifikatutfärdare.

Vad du behöver veta

Enligt Hongkongs ETO har vanliga e-signaturer vanligtvis samma juridiska status som handskrivna signaturer i affärsöverenskommelser och konsumentavtal.

Japan

Tillämpliga lagar

  • Affärslagen om elektroniska signaturer och certifiering

Översikt

Elektroniska signaturer kan användas i Japan enligt affärslagen om elektroniska signaturer och certifiering från år 2000. Enligt Japans nivåindelade e-signaturlagar motsvarar elektroniska signaturer i många fall signaturer skrivna med bläckpenna. Ibland kräver dock e-signaturer en certifiering av ett av staten godkänt organ.

Vad du behöver veta

Bortsett från dessa specifika statliga transaktioner och attesteringar ska e-signaturer enligt japansk lag godtas i domstol och är juridiskt bindande.

Mexiko

Tillämpliga lagar

  • Den federala handelskodexen

Översikt

I Mexiko är e-signaturer enligt landets federala handelskodex lagliga sedan 2003. Enligt denna lag är elektroniska signaturer på digitala avtal med ett fåtal undantag juridiskt bindande.

Vad du behöver veta

I de flesta fall är elektroniska signaturer juridiskt bindande i Mexiko. Det är dock viktigt att notera att det enligt mexikansk lag finns två olika typer av e-signaturer: vanliga och avancerade. De två signaturtyperna behandlas på samma sätt i domstol, men för avancerade e-signaturer finns en strängare uppsättning krav som måste uppfyllas.

‍Nya Zeeland

Tillämpliga lagar

  • Electronic Transactions Act (ETA)

Översikt

I Nya Zeeland regleras e-signaturer enligt Electronic Transactions Act (ETA) från 2002.

Enligt lagen ska elektroniska signaturer i nästan alla fall betraktas som likvärdiga med signaturer skrivna med bläckpenna. ETA beskriver också några särskilda situationer i vilka en elektronisk signatur krävs, även om en handskriven signatur kanske inte hade varit nödvändig om avtalet var skrivet på papper.

Vad du behöver veta

Förutsatt att alla specifika villkor är uppfyllda ger Nya Zeelands domstolar elektroniska signaturer samma värde som signaturer skrivna med bläckpenna.

Norge

Tillämpliga lagar

  • Lagen om elektroniska signaturer från 2001

Översikt

Elektroniska signaturer har varit godtagbara enligt lag i Norge sedan 2001. Norges e-signaturlagar erkänner flera nivåer av elektroniska signaturer: vanliga, avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer.

Även om Norge inte är medlem i EU följer den norska e-signaturlagen i allmänhet de riktlinjer som fastställts av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi). Kraven för avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer fastställs dock officiellt av Norges kung.

Vad du behöver veta

Elektroniska signaturer är juridiskt erkända i Norge. Enligt landets nivåindelade e-signaturlagar kräver vissa typer av dokument avancerade elektroniska signaturer, som måste uppfylla ytterligare standarder, eller kvalificerade elektroniska signaturer, som måste auktoriseras av ett godkänt certifieringsorgan.

Sydkorea

Tillämpliga lagar

  • Lagen om digitala signaturer
  • Sydkoreas lag om elektroniska signaturer

Översikt

Sydkorea legaliserade e-signaturer i och med ikraftträdandet av lagen om digitala signaturer 1999. Lagen utgör en grundläggande säkerhetsram för elektroniska meddelanden och e-signaturer. Den anger att elektroniska avtal och signaturer inte kan avvisas enbart med hänvisning till att de är elektroniska.

Sydkoreas lag om elektroniska signaturer ger en bred definition av begreppet ”e-signatur” som är medieneutral och saknar specifika tekniska krav. Det gör det relativt enkelt att skapa och teckna kontrakt virtuellt.

Vad du behöver veta

Elektroniska signaturer är tillåtna, lagenliga och rättsligt bindande i Sydkorea.

Thailand

Tillämpliga lagar

  • Lagen om elektroniska transaktioner

Översikt

Thailand använder en e-signaturlag i två steg. Enligt lagen om elektroniska transaktioner från 2001 är det inte obligatoriskt med skriftliga signaturer, och elektroniska signaturer kan vara rättsligt bindande. Endast kvalificerade elektroniska signaturer erkänns dock i domstol. Det innebär att digitala avtal med företag eller kunder i Thailand måste uppfylla specifika kvalifikationer för att kunna anses vara giltiga i domstol.

Vad du behöver veta

E-signaturer är tillåtna i Thailand, men landet följer en juridisk tvåstegsmodell som ställer extra krav på elektroniska avtal och signaturer.

Storbritannien

Tillämpliga lagar

Översikt

I Storbritannien regleras lagen om e-signaturer av Electronic Communications Act 2000 (ECA 2000) och Electronic Signatures Regulations 2002. ECA 2000 omfattar allt som rör onlinetransaktioner och kontrakt med elektroniska signaturer, medan Electronic Signatures Regulations förklarar själva e-signaturerna som rättsligt bindande.

Med få undantag är e-signaturer tillåtna och rättsligt bindande i Storbritannien och kan med trygghet användas för affärstransaktioner.

Vad du behöver veta

Precis som USA, Kanada och många andra av de länder som anges här är e-signaturer i Storbritannien juridiskt bindande i praktiskt taget alla situationer.

Är e-signaturlagar lagligen erkända runtom i världen?

Det korta svaret på den frågan är ja, e-signaturer är lagligen erkända och säkra så länge plattformen där de skapas följer alla relevanta lagar.

Det är dock inte lätt att uppfylla denna efterlevnad, eftersom så många länder har specifika regler för exakt hur och när elektroniska signaturer får användas. Därför är det viktigt att använda säker e-signaturteknik som låter dig skapa och signera juridiskt bindande dokument i enlighet med internationella och lokala lagar.

HelloSign är inte bara säkert och rättsligt erkänt av många e-signaturlagar (däribland ESIGN, UETA och eIDA-förordningen); vi arbetar också för att göra det lättare för dig att expandera till nya marknader. Håll ett öga på HelloSigns blogg för att lära dig mer om viktiga bestämmelser för e-signaturer och hålla dig uppdaterad om utvecklingen runtom i världen.

ANSVARSFRISKRIVNING: Informationen i denna blogg är endast avsedd för allmän upplysning och ska inte ses som juridisk rådgivning. Eftersom lagar och förordningar som styr e-signaturer kan uppdateras ofta garanterar HelloSign inte att all information på webbplatsen är uppdaterad och korrekt. Om du har juridiska frågor om innehållet på den här webbplatsen, eller undrar om HelloSigns lösningar passar dina behov, kan du söka professionell juridisk rådgivning från ett juridiskt ombud i din region.

Läs mer om hur HelloSign kan få e-signaturer att fungera för dig – över hela världen.

Läs mer om HelloSign