Skip to content (Press Enter)

Internasjonale lover om elektroniske underskrifter

Finn ut hvorfor lover om e-underskrifter er viktige, de ulike typene du kan støte på og hvordan 14 ulike land over hele verden håndterer dem.

Illustrasjon av en person som skriver under på et dokument elektronisk på et nettbrett

Alle som har skrevet under på noe elektronisk vet hvor praktisk, sikkert og kraftig e-underskrifter er.

Som et kjerneelement i digital transformasjon er elektroniske underskrifter raskt i ferd med å bli en hovedkomponent i de aller fleste forretningstransaksjoner. Med e-underskrifter kan alle typer virksomheter av alle størrelser overalt få større rekkevidde og knytte til seg organisasjoner over hele verden.

Men jo mer du jobber med internasjonale kunder og partnere, desto flere spørsmål kan du få om e-underskriftslover i ulike land.

I denne artikkelen ser vi på viktigheten av e-underskriftslover, de ulike typene du kan støte på og viktigheten av å sørge for at e-underskrifter er sikre og gyldige.

Hvorfor er e-underskriftslover viktige?

Du ønsker å beskytte deg selv og organisasjonen din og sørge for at dokumentet du eller kundene dine skriver under på er juridisk bindende. Det er enklere når du jobber med lokale organisasjoner, men hva med kontrakter på tvers av landegrenser?

Generelt tjener e-underskriftslover til å beskytte deg og forretningspartnerne dine. Å forstå e-underskriftslover og hvordan de spiller inn på kontrakter mellom ulike land gjør det mulig for deg å drive en lovlig virksomhet på internasjonal skala.

Forskrifter for elektroniske underskrifter i USA og EU skal for eksempel sikre at avtaler med elektronisk underskrift er like gyldige som en avtale som er underskrevet for hånd.

Men ikke alle land behandler e-underskrifter på samme måte. Før vi ser nærmere på e-underskriftslover i ulike land, skal vi se på ulike typer lover for elektroniske underskrifter.

Tre typer lover for elektroniske underskrifter internasjonalt

Når du sammenligner internasjonale e-underskriftslover, ser du at de generelt kan deles inn i tre kategorier: minimalistiske, todelte og foreskrivende.

1. Minimalistiske eller ikke-restriktive lover om elektronisk underskrift

Disse lovene tillater håndhevelse av e-underskrifter i så og si alle tilfeller, med svært få unntak. Minimalistiske lover gir høyeste grad av sikkerhet for involverte parter og har bredere gyldighet enn andre typer e-underskriftslover.

Disse lovene er som regel teknologinøytrale, noe som vil si at måten en avtale har fått elektronisk underskrift på ikke spiller noen rolle; en e-underskrift er like juridisk bindende som en håndskreven underskrift.

Land med minimalistiske lover for elektroniske underskrifter er blant andre USA, Canada, Australia og New Zealand.

2. Foreskrivende lover om elektronisk underskrift

Foreskrivende lover er den strengeste typen e-underskriftslover og de vanskeligste å overholde hvis du ikke har rett teknologi. Det er fordi de fastsetter bestemte regler for hvordan du kan opprette og skrive under på avtaler på nett.

Disse lovene har tekniske krav til hvordan dokumenter kan bli underskrevet. Foreskrivende lover dikterer hvilke prosesser og teknologier du må bruke for å få en juridisk bindende underskrift.

Slike lover om elektronisk underskrift er sjeldne, og foreskrivende lover blir bare brukt i en håndfull land, inkludert Brasil, India, Israel og Malaysia.

3. Todelte lover om elektronisk underskrift

Todelte lover er en kombinasjon av minimalistiske og foreskrivende lover og kan være vanskelige å forholde seg til.

Som minimalistiske lover tillater og godtar todelte lover om e-underskrift alle former for elektronisk underskrift for private avtaler (så lenge begge parter samtykker). Men på lik linje med foreskrivende lover, regulerer også disse lovene hvilke prosesser og teknologier som skal brukes for gitte typer kontrakter.

Mange europeiske land, samt Kina og Sør-Korea, har todelte lover for e-underskrift.

Lover om elektronisk underskrift i 14 ulike land

Alle dokumenter som er så viktige at de trenger en underskrift, er viktige nok til at de bør beskyttes i henhold til juridiske standarder, særlig hvis én eller flere av de involverte partene er fra forskjellige land.

USA

Gjeldende lover

Oversikt

I USA reguleres e-underskriftslover både på føderalt og statlig nivå. I henhold til den føderale loven ESIGN Act fra 2000, har e-underskrifter generelt samme juridiske status som håndskrevne underskrifter.

Loven Uniform Electronic Transactions Act (UETA) fra 1999 inneholder mer detaljerte forskrifter for e-underskriftslover på statlig nivå. UETA er vedtatt i 47 stater, District of Columbia, Puerto Rico og De amerikanske Jomfruøyer.

Enkelte juridiske varsler, inkludert eiendomsoverdragelser og testamenter, kan være unntatt fra ESIGN Act og UETA.

Dette bør du vite

I henhold til både ESIGN Act og UETA har elektroniske underskrifter og håndskrevne underskrifter i de aller fleste tilfeller samme status som bevis i USA.

Argentina

Gjeldende lover

  • Lov om digitale underskrifter fra 2001

Oversikt

Siden Argentinas lov om digitale underskrifter ble vedtatt i 2001, blir elektroniske underskrifter betraktet som gyldige i Argentina. Når en gyldig underskrift er påkrevd, innfrir en e-underskrift det kravet så lenge begge parter samtykker.

Dette bør du vite

Argentina gjør det enkelt, med én enkelt lov som sier at e-underskrifter er juridisk bindende i de fleste tilfeller dersom begge parter samtykker.

Australia

Gjeldende lover

  • Electronic Transactions Act 1999

Oversikt

I Australia er lover om elektronisk underskrift styrt av loven om elektroniske transaksjoner (Electronic Transactions Act) fra 1999. På samme måte som amerikansk lov, er australsk e-underskriftslov også minimalistisk og godtar bruk av e-underskrift for de aller fleste typer transaksjoner. I 2011 ble Electronic Transactions Act endret for å gi bedre beskyttelse for australske virksomheter og forbrukere.

Dette bør du vite

I henhold til Electronic Transactions Act er alle typer e-underskrift gyldige i retten. Men australsk lov godtar ikke e-underskrifter når det gjelder statsborgerskap og migrasjon. I tillegg kan statlige lover få innvirkning på e-underskrifter når det gjelder familielov og eiendom.

Canada

Gjeldende lover

Oversikt

I Canada reguleres lover om elektronisk underskrift både på føderalt og provinsielt nivå.

På provinsielt nivå har e-underskrifter vært godkjent siden loven Uniform Electronic Commerce Act (UECA) ble vedtatt i 1999. Ni canadiske provinser har vedtatt denne loven.

I 2004 ble e-underskrifter godkjent på føderalt nivå i henhold til loven Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Loven tillater bruk av e-underskrifter for de aller fleste typer kontrakter og anser dem som like gyldige som underskrifter med penn og papir.

Dette bør du vite

I Canada har elektroniske underskrifter samme troverdighet og juridiske status som håndskrevne underskrifter. Enkelte kontrakter innen familielov (testamenter, truster, skilsmisse) og eiendom dekkes ikke av PIPEDA.

‍Kina

Gjeldende lover

  • Folkerepublikken Kinas lov om elektroniske underskrifter

Oversikt

I henhold til Folkerepublikken Kinas lov om elektroniske underskrifter er e-underskrifter godkjent og kan håndheves i Kina. Men det kinesiske rettssystemet bruker i stor grad papirdokumenter. For at en avtale skal være rettsgyldig, må partene vise elektroniske journaler som bevis på at det foreligger en underskrevet avtale.

Dette bør du vite

I henhold til kinesisk lov er elektroniske underskrifter gyldige. Men e-underskrifter har ikke alltid samme juridiske status som håndskrevne underskrifter, særlig når det gjelder forhold som angår myndighetene.

EU

Gjeldende lover

Oversikt

For de 27 EU-landene faller lover om e-underskrift inn under forskriften Electronic Identification and Authentication and Trust Services (eIDAS). Siden eIDAS ble vedtatt i 2016, kan land i Europa nå bruke e-underskrifter for avtaler på tvers av landegrenser uten å bruke tid og ressurser på validering.

eIDAS gjelder i hele EU, inkludert Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Sverige.

Dette bør du vite

Innføringen av standardiserte forskrifter for e-underskrift i henhold til eIDAS i hele Europa fjerner behovet for en ressursintensiv valideringsprosess og reduserer dermed tids- og pengebruk.

Hongkong

Gjeldende lover

Oversikt

Loven Electronic Transactions Ordinance (ETO) ble vedtatt i 2000 og oppdatert i 2004 og gir e-underskrifter samme juridiske status som håndskrevne underskrifter. I enkelte tilfeller må partene vise bevis på at gyldige digitale avtaler foreligger. I tillegg kan det være krav om at avtaler som omfatter myndighetene i HongKong har en avansert elektronisk underskrift som blir notarialbekreftet av en registrert sertifiseringsmyndighet.

Dette bør du vite

I henhold til ETO i HongKong har standard e-underskrifter samme juridiske status som håndskrevne underskrifter i forretningsmessige avtaler og forbrukeravtaler.

Japan

Gjeldende lover

  • Electronic Signature and Certification Business Act

Oversikt

Elektroniske underskrifter er lovlige i Japan i henhold til loven Electronic Signature and Certification Business Act fra 2000. Japans delte e-underskriftslover fastslår at elektroniske underskrifter er like gyldige som underskrifter med penn og papir i mange tilfeller, men i noen tilfeller må e-underskrifter sertifiseres av et godkjent organ.

Dette bør du vite

Bortsett fra bestemte statlige kontrakter og notarialbekreftelser, er e-underskrifter gyldige i retten og juridisk bindende i henhold til japansk lov.

Mexico

Gjeldende lover

  • Federal Commerce Code

Oversikt

Mexico legaliserte e-underskrifter i 2003 i henhold til loven Federal Commerce Code. Loven fastslår at elektroniske underskrifter på digitale avtaler er juridisk bindende, med noen få unntak.

Dette bør du vite

I de aller fleste tilfeller er elektroniske underskrifter juridisk bindende i Mexico. Men det er viktig å merke seg at det i henhold til meksikansk lov er to separate typer e-underskrifter; standard og avansert. De to underskriftstypene blir behandlet likt i retten, men avanserte e-underskrifter må oppfylle strengere krav.

‍New Zealand

Gjeldende lover

  • Electronic Transactions Act (ETA)

Oversikt

På New Zealand blir e-underskrifter regulert i henhold til loven Electronic Transactions Act (ETA) fra 2002.

Loven fastslår at elektroniske underskrifter er like gyldige som underskrifter med penn og papir i de aller fleste tilfeller. ETA peker også på særskilte omstendigheter som krever en elektronisk underskrift, selv om en håndskreven underskrift ikke nødvendigvis ville vært påkrevd hvis avtalen var på papir.

Dette bør du vite

Så lenge gitte betingelser overholdes, likestiller domstoler på New Zealand elektroniske underskrifter og underskrifter med penn og papir.

Norge

Gjeldende lover

  • Esignaturloven fra 2001

Oversikt

Elektroniske signaturer har vært lovlige i Norge siden 2001. Norge har delte e-signaturlover som anerkjenner standard, avanserte og kvalifiserte elektroniske signaturer.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, følger Esignaturloven i all hovedsak retningslinjene som er fastsatt av European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Men krav til avanserte og kvalifiserte elektroniske underskrifter blir offisielt fastsatt av Kongen.

Dette bør du vite

Elektroniske underskrifter er godkjent som lovlige i Norge. I henhold til landets delte e-underskriftslover må visse typer dokumenter ha avanserte elektroniske underskrifter, som må innfri tilleggskrav, eller kvalifiserte elektroniske underskrifter, som må akkrediteres av et godkjent sertifiseringsorgan.

Sør-Korea

Gjeldende lover

  • Lov om digitale underskrifter
  • Lov om elektroniske underskrifter i Korea (ESA)

Oversikt

Sør-Korea legaliserte e-underskrifter da loven om digitale underskrifter ble innført i 1999. Loven gir et grunnleggende rammeverk for sikkerheten til elektroniske meldinger og e-underskrifter. Den fastslår at elektroniske kontrakter og underskrifter ikke kan avvises kun fordi de er elektroniske.

Lov om elektroniske underskrifter i Korea (ESA) gir en bred definisjon av «e-underskrift» som er medienøytral og som ikke omfatter spesifikke tekniske krav. Det gjør det relativt enkelt å opprette og underskrive kontrakter virtuelt.

Dette bør du vite

Elektroniske underskrifter er gyldige, lovlige og kan håndheves i Sør-Korea.

Thailand

Gjeldende lover

  • Lov om elektroniske transaksjoner

Oversikt

Thailand bruker en todelt e-underskriftslov. I henhold til lov om elektroniske transaksjoner fra 2001 er ikke håndskrevne underskrifter påkrevd, og elektroniske underskrifter kan være juridisk bindende. Men kun kvalifiserte elektroniske underskrifter er anerkjent i retten. Det vil si at digitale avtaler med virksomheter og kunder i Thailand må ha særskilte kvalifikasjoner for å bli betraktet som gyldige i retten.

Dette bør du vite

E-underskrifter er tillatt i Thailand, men landet følger en todelt lovmodell som stiller tilleggskrav til elektroniske avtaler og underskrifter.

Storbritannia

Gjeldende lover

Oversikt

I Storbritannia faller e-underskriftslover inn under loven Electronic Communications Act 2000 (ECA 2000) og forskriften Electronic Signatures Regulations 2002. ECA 2000 dekker alt som omhandler nettransaksjoner og kontrakter med elektronisk underskrift, mens Electronic Signatures Regulations godkjenner e-underskrifter i seg selv som juridisk bindende.

Med få unntak er e-underskrifter gyldige og kan håndheves i Storbritannia og kan trygt brukes for forretningstransaksjoner.

Dette bør du vite

Som i USA, Canada og mange av landene vi har nevnt tidligere, godkjenner Storbritannia e-underskrifter som juridisk bindende i så og si alle tilfeller.

TL;DR: er e-underskrifter gyldige over hele verden?

Det korte svaret er ja – e-underskrifter er lovlige og sikre så lenge plattformen som leverer dem etterlever alle relevante lover.

Men etterlevelse er ikke alltid enkelt, fordi mange land har spesifikke forskrifter for nøyaktig hvordan og når elektroniske underskrifter kan brukes. Derfor er det så viktig å bruke sikker e-underskriftsteknologi for å opprette og skrive under på juridisk bindende dokumenter i samsvar med internasjonale og lokale lover.

HelloSign er sikker og lovlig i henhold til mange e-underskriftslover (inkludert ESIGN, UETA og eIDAS) og bidrar også til å gjøre det enklere for deg å komme inn på nye markeder. Følg med på HelloSign-bloggen for å få vite mer om viktige forskrifter om e-underskrift og den internasjonale utviklingen på området.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Opplysningene i denne bloggen er ment som generelle opplysninger og har ikke til hensikt å tjene som juridiske råd. Siden lover og forskrifter som styrer e-underskrifter kan oppdateres hyppig, kan ikke HelloSign garantere at alle opplysninger på nettstedet er oppdaterte eller nøyaktige. Hvis du har juridiske spørsmål om innholdet på dette nettstedet, eller lurer på om HelloSigns løsninger oppfyller dine behov, kan du be om profesjonelle, juridiske råd fra en lisensiert advokat der du bor.

Slik kan HelloSign få e-underskrifter til å fungere for deg – over hele verden

Finn ut mer om HelloSign