Skip to content (Press Enter)

Er is wereldwijde wetgeving voor elektronische handtekeningen

Ontdek waarom de wetten betreffende e-handtekeningen belangrijk zijn, de verschillende soorten die je kunt tegenkomen en hoe deze wetgeving is geregeld in 14 verschillende landen.

Een illustratie van een persoon die elektronisch een document ondertekent op een tablet

Iedereen die ooit iets elektronisch heeft ondertekend, ziet het gemak, de veiligheid en de kracht van e-handtekeningen in.

Als kernelement van digitale transformatie, zijn elektronische handtekeningen in rap tempo een essentieel onderdeel van bijna elke zakelijke transactie geworden. Met e-handtekeningen hebben bedrijven van alle soorten, maten en locaties de mogelijkheid om hun bereik te vergroten en relaties met organisaties over de hele wereld aan te knopen.

Maar hoe meer je met internationale klanten en partners werkt, hoe meer je je misschien afvraagt hoe de wetten voor e-handtekeningen per land van elkaar verschillen.

Dit artikel gaat in op het belang van wetten inzake e-handtekeningen, de verschillende soorten wetten voor e-handtekeningen die je kunt tegenkomen en waarom je ervoor moet zorgen dat je e-handtekeningen veilig en rechtmatig zijn.

Waarom zijn wetten betreffende e-handtekeningen belangrijk?

Je wilt jezelf en je organisatie beschermen door ervoor te zorgen dat elk document dat jij of je klanten elektronisch ondertekenen, juridisch bindend is. Dit is eenvoudiger voor elkaar te krijgen als je met plaatselijke organisaties werkt, maar hoe zit het met contracten die internationale grenzen overstijgen?

In het algemeen houdt de wetgeving inzake e-handtekeningen jou en je zakenpartners veilig. Inzicht in de wetten met betrekking tot e-handtekeningen en hoe deze op contracten tussen verschillende landen van toepassing zijn, stelt je in staat om op rechtmatige wijze internationaal zaken te doen.

Zo zijn in de VS en de Europese Unie bijvoorbeeld wetten voor elektronische handtekeningen ingevoerd om te garanderen dat elektronisch ondertekende overeenkomsten net zo rechtmatig zijn als met de hand ondertekende overeenkomsten.

E-handtekeningen worden echter niet in alle landen op dezelfde manier behandeld. Voordat we ons verder verdiepen in de wetten inzake elektronische handtekeningen per land, is het dus belangrijk om eerst de verschillende soorten wetten betreffende elektronische handtekeningen te verduidelijken.

De drie soorten wetten inzake e-handtekeningen in de wereld

Als je de wetten voor e-handtekeningen in de wereld vergelijkt, zie je dat deze over het algemeen in een van de volgende drie categorieën vallen: minimalistisch, tweeledig en voorgeschreven.

1. Minimalistische of permissieve wetten inzake elektronische handtekeningen

Dankzij deze wetten zijn e-handtekeningen in vrijwel alle gevallen uitvoerbaar, op enkele uitzonderingen na. Minimalistische wetten bieden de betrokkenen de grootste mate van beveiliging en kunnen ruimer worden toegepast dan andere soorten wetten voor e-handtekeningen.

Deze wetten zijn meestal technologisch neutraal, wat betekent dat een e-handtekening hetzelfde juridische draagvlak heeft als een met de hand geschreven handtekening, ongeacht hoe een overeenkomst elektronisch wordt ondertekend.

Landen met minimalistische wetten voor elektronische handtekeningen zijn onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

2. Voorschrijvende wetten voor elektronische handtekeningen

Voorschrijvende wetten zijn de strengste soort wetten betreffende e-handtekeningen en dus ook het moeilijkst na te leven als je niet de juiste technologie gebruikt. Dat komt doordat er specifieke regels gelden voor de manier waarop je online overeenkomsten kunt opstellen en ondertekenen.

Deze wetten schrijven technische vereisten voor de manier waarop documenten kunnen worden ondertekend voor. Voorschrijvende wetten bepalen welke processen en technologie je moet gebruiken om een ondertekening juridisch bindend te maken.

Voorschrijvende wetten voor elektronische handtekeningen zijn de meest zeldzame en gelden slechts in een paar landen, waaronder Brazilië, India, Israël en Maleisië.

3. Tweeledige wetten voor elektronische handtekeningen

Tweeledige wetten zijn een combinatie van zowel minimalistische als voorgeschreven wetten en kunnen lastig te navigeren zijn.

Net als minimalistische wetten staan tweeledige wetten inzake e-handtekeningen alle vormen van elektronische handtekeningen voor particuliere overeenkomsten toe en aanvaarden ze deze, zolang beide partijen ermee instemmen. Maar net als voorgeschreven wetten, reguleren deze wetten ook welke processen en technologie voor specifieke soorten contracten moeten worden gebruikt.

Dergelijke tweeledige wetten voor e-handtekeningen kom je tegen in veel Europese landen en in China en Zuid-Korea.

Wetten voor elektronische handtekeningen in 14 verschillende landen

Elk document dat belangrijk genoeg is om een handtekening te vereisen, is belangrijk genoeg om te beschermen door de wettelijke voorschriften na te leven, vooral als een of meer van de betrokken partijen uit verschillende landen afkomstig zijn.

Verenigde Staten

Toepasselijke wetten

Overzicht

In de Verenigde Staten zijn wetten voor e-handtekeningen zowel op federaal als op staatsniveau geregeld. Volgens de federale ESIGN Act van 2000 hebben e-handtekeningen over het algemeen hetzelfde juridische draagvlak als met de hand geschreven handtekeningen.

De Uniform Electronic Transactions Act (UETA) van 1999 biedt gedetailleerdere wetsvoorschriften voor e-handtekeningen op staatsniveau. De UETA is ingevoerd in 47 staten, het District of Columbia, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Sommige juridische kennisgevingen, waaronder eigendomsoverdrachten en testamenten, kunnen van de ESIGN Act en de UETA worden uitgesloten.

Wat je moet weten

Volgens zowel de ESIGN Act als de UETA hebben elektronische handtekeningen in de Verenigde Staten in de meeste gevallen hetzelfde bewijskrachtige belang als handgeschreven handtekeningen.

Argentinië

Toepasselijke wetten

  • De wet digitale handtekeningen van 2001

Overzicht

Sinds in 2001 de wet digitale handtekeningen is ingevoerd, worden elektronische handtekeningen in Argentinië als rechtmatig beschouwd. Voor alles dat een geldige handtekening vereist, kan een e-handtekening aan deze eis voldoen, zolang beide partijen daarmee instemmen.

Wat je moet weten

Argentinië houdt het simpel met een enkele wet die voorschrijft dat e-handtekeningen in de meeste gevallen juridisch bindend zijn als beide partijen tot deze overeenstemming komen.

Australië

Toepasselijke wetten

  • Electronic Transactions Act 1999

Overzicht

De wetten voor elektronische handtekeningen zijn in Australië geregeld in de Electronic Transactions Act 1999. Net als de Amerikaanse wetten, zijn de Australische wetten inzake e-handtekeningen 'minimalistisch' en aanvaarden ze het gebruik van e-handtekeningen voor bijna elke soort transactie. In 2011 is de Electronic Transactions Act gewijzigd om Australische bedrijven en consumenten meer bescherming te bieden.

Wat je moet weten

Volgens de Electronic Transactions Act zijn alle soorten e-handtekeningen toelaatbaar in de rechtbank. De Australische wet aanvaardt echter geen e-handtekeningen in gevallen van staatsburgerschap en migratie. Bovendien kunnen wetten op staatsniveau gevolgen hebben voor e-handtekeningen in zaken van familierecht en onroerend goed.

Canada

Toepasselijke wetten

Overzicht

De wetten met betrekking tot elektronische handtekeningen zijn in Canada zowel op federaal als op provinciaal niveau geregeld.

Provinciaal worden e-handtekeningen erkend sinds de Uniform Electronic Commerce Act (UECA) van 1999. Negen Canadese provincies hebben deze wet aangenomen.

Sinds 2004 worden e-handtekeningen op federaal niveau aanvaard in het kader van de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Deze wet staat het gebruik van e-handtekeningen toe voor bijna elk soort contract en acht ze even rechtmatig als handtekeningen die met pen en inkt zijn gezet.

Wat je moet weten

In Canada hebben elektronische handtekeningen dezelfde geldigheid en juridische status als handgeschreven handtekeningen. Bepaalde familierechtelijke transacties (testamenten, trusts, echtscheiding) en transacties in onroerend goed vallen niet onder PIPEDA.

‍China

Toepasselijke wetten

  • Wet inzake elektronische handtekeningen van China

Overzicht

Volgens de wet op elektronische handtekeningen van China worden e-handtekeningen aanvaard en zijn ze afdwingbaar. Het Chinese rechtssysteem leunt echter nog zwaar op papieren documenten. Om een overeenkomst voor de rechter stand te laten houden, moeten partijen elektronische documenten overleggen om het bestaan van een ondertekende overeenkomst te bewijzen.

Wat je moet weten

Volgens de Chinese wet zijn elektronische handtekeningen rechtmatig. E-handtekeningen wordt echter niet altijd evenveel juridisch belang toegekend als handgeschreven handtekeningen, vooral in zaken waarbij de overheid is betrokken.

‍Europese Unie

Toepasselijke wetten

Overzicht

Voor de 27 landen die tot de EU behoren, valt de wetgeving voor e-handtekeningen onder de verordening inzake elektronische identificatie en authenticatie en vertrouwensdiensten (eIDAS). Sinds eIDAS in 2016 in werking is getreden, kunnen Europese landen in grensoverschrijdende overeenkomsten e-handtekeningen gebruiken zonder tijd en middelen te hoeven besteden aan de validatie ervan.

eIDAS is van toepassing in de hele EU, dus ook in België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden.

Wat je moet weten

Dankzij de invoering van eIDAS zijn de voorschriften voor e-handtekeningen in heel Europa gestandaardiseerd, wat tijd en geld bespaart doordat er zo geen tijdrovend validatieproces meer nodig is.

Hongkong

Toepasselijke wetten

Overzicht

De Electronic Transactions Ordinance (ETO) is in 2000 uitgevaardigd en in 2004 bijgewerkt. Deze verordening geeft e-handtekeningen hetzelfde juridische belang als handgeschreven handtekeningen. In sommige gevallen kan van partijen worden verlangd dat ze bewijs leveren om het bestaan en de geldigheid van digitale overeenkomsten te staven. Bovendien kan voor transacties waarbij de regering van Hongkong is betrokken, een geavanceerde elektronische handtekening nodig zijn die door een geregistreerde certificeringsautoriteit notarieel is bekrachtigd.

Wat je moet weten

Onder de ETO van Hongkong hebben standaard e-handtekeningen doorgaans hetzelfde juridische draagvlak als handgeschreven handtekeningen in commerciële en consumentenovereenkomsten.

‍Japan

Toepasselijke wetten

  • De Electronic Signature and Certification Business Act

Overzicht

Elektronische handtekeningen zijn in Japan legaal krachtens de Electronic Signature and Certification Business Act van 2000. De gelaagde Japanse wetten op e-handtekeningen stellen dat elektronische handtekeningen in veel gevallen gelijk zijn aan handtekeningen die met pen en inkt zijn gezet. Soms vereisen e-handtekeningen echter certificering door een door de overheid erkende instantie.

Wat je moet weten

Met uitzondering van specifieke overheidstransacties en notariële bekrachtigingen, zijn e-handtekeningen volgens de Japanse wet toelaatbaar en juridisch bindend.

Mexico

Toepasselijke wetten

  • De Federal Commerce Code

Overzicht

Mexico legaliseerde e-handtekeningen in 2003 onder de Federal Commerce Code. De wet aanvaardt elektronische handtekeningen op digitale overeenkomsten als rechtmatig, op enkele uitzonderingen na.

Wat je moet weten

In de meeste gevallen zijn elektronische handtekeningen in Mexico juridisch bindend. Het is echter belangrijk om te weten dat er volgens de Mexicaanse wet twee verschillende soorten e-handtekeningen zijn: standaard en geavanceerd. De twee soorten handtekeningen worden voor de rechter op dezelfde manier behandeld, maar geavanceerde e-handtekeningen moeten aan strengere vereisten voldoen.

Nieuw-Zeeland

Toepasselijke wetten

  • De Electronic Transactions Act (ETA)

Overzicht

In Nieuw-Zeeland worden e-handtekeningen gereguleerd door de Electronic Transaction Act (ETA) van 2002.

De wet staat toe dat elektronische handtekeningen in bijna alle gevallen gelijkwaardig worden geacht aan handtekeningen met natte inkt. De ETA schetst ook bijzondere omstandigheden waarin wel een elektronische handtekening is vereist, terwijl een handgeschreven handtekening misschien niet nodig was geweest als de overeenkomst op papier had gestaan.

Wat je moet weten

Zolang aan specifieke voorwaarden is voldaan, kennen Nieuw-Zeelandse rechtbanken aan elektronische handtekeningen hetzelfde belang toe als aan handtekeningen met pen en inkt.

Noorwegen

Toepasselijke wetten

  • Wet elektronische handtekeningen van 2001

Overzicht

Elektronische handtekeningen zijn in Noorwegen sinds 2001 rechtmatig. De meerledige wetten van Noorwegen inzake e-handtekeningen erkennen standaard elektronische Handtekeningen, geavanceerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

Hoewel Noorwegen geen lid is van de Europese Unie, volgt de Noorse wetgeving inzake e-handtekeningen in het algemeen de richtlijnen van het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI). De eisen voor geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden echter officieel door de koning van Noorwegen vastgesteld.

Wat je moet weten

Elektronische handtekeningen worden in Noorwegen juridisch erkend. Volgens de meerledige wetten op e-handtekeningen van het land, zijn voor bepaalde soorten documenten geavanceerde elektronische handtekeningen nodig, die aan aanvullende normen moeten voldoen, of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, die door een erkende certificeringsinstantie moeten worden geaccrediteerd.

Zuid-Korea

Toepasselijke wetten

  • De Digital Signature Act
  • De Koreaanse Electronic Signature Act (ESA)

Overzicht

Zuid-Korea legaliseerde e-handtekeningen met de invoering van de Digital Signature Act in 1999. De wet biedt een kader voor de beveiliging van elektronische berichten en e-handtekeningen. Deze raamwet stelt dat elektronische contracten en handtekeningen niet kunnen worden afgewezen omdat ze elektronisch zijn.

De Koreaanse Electronic Signature Act (ESA) biedt een ruime definitie van het begrip 'e-handtekening', die medianeutraal is en geen specifieke technische eisen stelt. Dit maakt het betrekkelijk eenvoudig om contracten virtueel op te stellen en te ondertekenen.

Wat je moet weten

Elektronische handtekeningen zijn in Zuid-Korea toelaatbaar, rechtmatig en afdwingbaar.

Thailand

Toepasselijke wetten

  • Electronic Transactions Act

Overzicht

Thailand beschikt over een tweeledige wet voor e-handtekeningen. Volgens de Electronic Transactions Act van 2001 zijn schriftelijke handtekeningen niet vereist en kunnen elektronische handtekeningen rechtmatig zijn. Maar alleen gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden door de rechtbank erkend. Dit betekent dat digitale overeenkomsten met bedrijven of klanten in Thailand aan specifieke kwalificaties moeten voldoen om voor de rechter als rechtmatig te worden beschouwd.

Wat je moet weten

In Thailand zijn e-handtekeningen toegestaan, maar het land hanteert een tweeledig juridisch model dat extra eisen stelt aan elektronische overeenkomsten en handtekeningen.

Verenigd Koninkrijk

Toepasselijke wetten

Overzicht

In het Verenigd Koninkrijk valt de wetgeving inzake e-handtekeningen onder de Electronic Communications Act 2000 (ECA 2000) en de Electronic Signatures Regulations 2002. De ECA 2000 heeft betrekking op alles wat te maken heeft met onlinetransacties en contracten met elektronische handtekeningen, terwijl de Electronic Signatures Regulations de e-handtekeningen zelf als juridisch bindend definiëren.

Op enkele uitzonderingen na zijn e-handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk toelaatbaar, afdwingbaar en kunnen ze op betrouwbare wijze voor zakelijke transacties worden gebruikt.

Wat je moet weten

Net als de VS, Canada en veel van de hierboven genoemde landen, beschouwt het Verenigd Koninkrijk e-handtekeningen in vrijwel alle omstandigheden als juridisch bindend.

TL;DR: zijn e-handtekeningen overal ter wereld rechtmatig?

Het korte antwoord is ja, e-handtekeningen zijn rechtmatig en veilig, zolang het platform dat ze aanbiedt alle toepasselijke wetten naleeft!

Deze naleving is echter niet altijd eenvoudig, omdat in veel landen specifieke regels gelden voor hoe en wanneer elektronische handtekeningen precies mogen worden gebruikt. Daarom is het zo belangrijk dat je veilige technologie voor e-handtekening en gebruikt, waarmee je juridisch bindende documenten kunt opstellen en ondertekenen volgens de internationale en plaatselijke wetten.

HelloSign is niet alleen veilig en rechtmatig volgens verschillende wet- en regelgevingen betreffende e-handtekeningen (waaronder ESIGN, UETA en eIDAS!), maar we doen ook ons best om het voor jou eenvoudiger te maken om nieuwe markten aan te boren. Blijf op de hoogte via de HelloSign-blog voor meer informatie over belangrijke wereldwijde wetten en ontwikkelingen op het gebied van e-handtekeningen.

DISCLAIMER: de informatie in deze blog is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is geen juridisch advies. Doordat wetten met betrekking tot e-handtekeningen regelmatig veranderen, garandeert HelloSign niet dat alle informatie op de website actueel of nauwkeurig is. Als je juridische vragen hebt over de inhoud van deze website of wanneer je benieuwd bent of de oplossingen van HelloSign aan je behoeften voldoen, vraag dan professioneel juridisch advies aan een bevoegde advocaat in je regio.

Ontdek hoe je wereldwijd van e-handtekeningen kunt profiteren met HelloSign.

Meer informatie over HelloSign