Skip to content (Press Enter)

องค์กรของคุณวัดผลอย่างไร

ทำแบบสำรวจมาตรฐานของเราที่ด้านล่าง แล้วคุณจะรู้ได้ทันทีว่าทีมและกลยุทธ์ของคุณอยู่ลำดับที่เท่าไร เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางอื่นๆ ในด้านการจัดการความท้าทายทางธุรกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงในอนาคต